Vivi's Potato Party is Stress-Relieving Aim Training Clicker Game.
Vivi's Potato Party

Source and More information: Vivi’s Potato Party [Free] [Rhythm] [Windows]

Author: itch.io