A Roguelite about Takoyaki!
Takoyaki

Source and More information: Takoyaki [Free] [Action] [Windows]

Author: itch.io