Skeleton waitress serves tea.
Skeleton Tea Shop

Source and More information: Skeleton Tea Shop [Free] [Survival] [Windows] [Android]

Author: itch.io