Ninja Squirrel invades tower of Neko Shogun. Made in Game Maker Studio 2.
Shinobi Risu

Source and More information: Shinobi Risu [Free] [Platformer] [Windows]

Author: itch.io