Simple & casual, but so-KAI!! (exciting)
KAI to KAI

Source and More information: KAI to KAI [Free] [Shooter]

Author: itch.io