A lewd game about jumping!
Kaeru Ga Kiero! v0.5.5  (+ Demo)

Source and More information: Kaeru Ga Kiero! v0.5.5 (+ Demo) [Free] [Platformer] [Windows]

Author: itch.io